Beställ

Välj den eller de kontotyper som du vill beställa och fyll i antal konton per kontotyp.
Undrar du över något? Ring oss under kontorstid: 08-54555470
 • Allmänna villkor för WebbPlatsen i Sverige AB

  Uppdaterad 2015-05-13

   

  1. Allmänt

  Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan WebbPlatsen i Sverige AB ("WebbPlatsen") och Kund/Beställare. WebbPlatsen tillhandahåller generell information om produkterna via sina hemsidor, i huvudsak www.webbplatsen.se . WebbPlatsens meddelande till Kund sker via telefon, e-post och/eller brev. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Vid e-postkontakt använder WebbPlatsen den e-postadress som kund har angivit., vilken alltid anses komma Kund till del.

   

  2. Avtalsperiod och Uppsägning

  Avtal skall anses ha träffats i och med att Kund beställt Tjänsten/produkten och/eller betalt första fakturan från WebbPlatsen, varvid avtalet börjar löpa. Abonnemanget löper tillsvidare med viss bindningstid (s k avtalsperiod), vilken skall vara ett (1) år om annat ej överenskommits i samband med Kunds beställning. Om Kund ej inkommer med uppsägning en (1) månad innan sådan avtalsperiods slut, inleds automatiskt en ny avtalsperiod och abonnemanget förlängs i enlighet med vid tiden för förlängningen gällande abonnemangsvillkor, vilka finns tillgängliga på WebbPlatsens hemsida www.webbplatsen.se. Det åligger Kund att ta del av vid var tid gällande abonnemangsvillkor. Uppsägning skall göras via e-post, brev eller fax och vara underskriven av Kund. Uppsägning skall ske av för Kunden behörig personal. Om uppsägning sker av ej behörig personal anses tjänsten ej som avslutad/uppsagd. Att ej betala faktura är ej att betrakta som en uppsägning.

   

  3. Abonnemangsavgifter

  Betalning erläggs till WebbPlatsen i form av WebbPlatsens vid var tid gällande abonnemangsavgift. WebbPlatsen förbehåller sig rätten att fakturera Kund i förskott. Betalning sker mot faktura. Faktureringsavgift tillkommer om 36 Kr exkl. moms. Önskas faktura via e-post meddelas detta i god tid före fakturering. Faktureringsperiod är densamma som avtalsperiod. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum om inget annat är avtalat. Reklamation mot faktura skall ske inom 7 dagar. Reklamation mot faktura efter detta beaktas inte. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 20 % per år från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. Kund skall utan dröjsmål skriftligen meddela WebbPlatsen vid ändring av faktureringsadress.

   

  4. Överlåtelse av Abonnemang

  Abonnemang får ej överlåtas utan skriftlig tillåtelse från WebbPlatsen.

   

  5. Begränsning av Parternas ansvar

  Parternas ansvar för skada är begränsat till SEK 1000 per tolvmånadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. WebbPlatsen ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför WebbPlatsens kontroll eller som WebbPlatsen inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl a anses; olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar WebbPlatsens personal eller ej), fel i annan operatörs nät samt handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

   

  6. Avstängning av Abonnemang

  WebbPlatsen äger rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds erlagda avgifter alternativt genom att slutfakturera Kund för tid fram till avtalsperiodens slut, om det visar sig att Kund utnyttjat abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt innefattar men är ej begränsat till: spridande av information som kan vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. marknadsföring via utskick till e-postadresser (s k spamming/mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för WebbPlatsen, WebbPlatsens system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade system. utnyttjande av WebbPlatsens resurser, såsom servrar, linjekapacitet osv. som i väsentlig grad överstiger det genomsnittliga utnyttjandet av WebbPlatsens kunder. Detsamma skall gälla om Kund trots påminnelse ej betalt faktura inom angiven tid.

   

  7. Ändring av Abonnemangsform

  WebbPlatsen äger rätt att uppgradera en abonnemangsform till annan som täcker Kunds utnyttjande av WebbPlatsens resurser, om Kund överskrider de gränser eller regler som gäller för den ursprungligt ingångna abonnemangsformen. Detta sker först efter att Kund via e-post blivit förvarnad om förändringen och givits minst 14 dagar att åtgärda situationen. Om Kund fortfarande efter 14 dagar ligger utanför ramarna för den ingångna avtalsformen uppgraderas Kund automatiskt till den lämpligaste abonnemangsform som för rådande omständigheter ger Kund lägst kostnader. Kund faktureras omgående för mellanskillnaden mellan abonnemangsformerna för återstående tid av pågående abonnemangsperiod. Denna paragraf gäller särskilt, men inte begränsat till, när Kund använder ett privat webbhotell i kommersiellt syfte. I kommersiellt syfte avses bland annat när Kund; Marknadsför produkter eller tjänster för egen eller annans vinning Regelbundet utnyttjar webbplats och/eller e-post för yrkesrelaterad trafik, oavsett det avser egen verksamhet eller som anställd Upplåter plats för reklambanners eller liknande i syfte att inbringa inkomst Bygger upp portaler, marknadsplatser eller liknande, som även om de är kostnadsfria, i en framtid kan omvandlas för kommersiella syften.

   

  8. Ändringar av tjänster och abonnemangsavgifter

  WebbPlatsen äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänster eller avgifterna för tjänster vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser eller annan liknande omständighet utanför WebbPlatsens kontroll vilken direkt påverkar tjänsterna och/eller deras kostnader. WebbPlatsen förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänster vilka ej påverkar tjänsternas innehåll, utan att underrätta Kund. Vid större ändringar av tjänster eller vid höjning av abonnemangsavgifter skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst 45 dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 2. Avgiftssänkning behöver ej aviseras.

   

  9. Ångerrätt

  Köparen har rätt att frånträda (ångerrätt) ett Distans- och Hemförsäljningsavtal genom att till företaget lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist) från den dag då kunden tar emot varan eller väsentlig del av den. Detta skall göras per brev, telefon eller e-post. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte distansavtal om en tjänst och fullgörandet har påbörjats med kundens samtycke under ångerfristen. Dessutom gäller inte ångerrätten tjänster som inletts med konsumentens samtycke, för programvaror. Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt. Ångerfristen vid distansavtal om tjänst börjar löpa den dag då avtalet ingås. Att inte betala sin faktura räknas inte som att utnyttja sin ångerrätt. Som företagare har man ingen ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen.

   

  10. Privat Policy

  Vid beställning hos oss uppges personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkännes att WebbPlatsen lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att ta del den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post, brev eller telefon. WebbPlatsen säljer inga adresslistor, informationen stannar hos oss.

   

  11. Tvist

  Tvister i anledning av detta avtal som icke kan göras upp i godo skall avgöras enligt Svensk lag i Stockholms tingsrätt.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.